Гоша из Одессы (greenchelman_3) wrote,
Гоша из Одессы
greenchelman_3

Инструкция по языковому вопросу, для находящихся на территории Украины

Сначала будет в оригинале на украинском языке, а ниже будет перевод. Это может вам пригодиться.

16142206_10202528827900151_2646048149199435398_n

Отож, даю вам коротку іструкцію з приводу того, що робити, якщо якесь бидло у магазині, ресторані чи на вулиці підходить і починає качати права, вимагаючи, щоб ви перейли на державну чи будь яку іншу мову, або, скажімо, потенційний шеф відмовляє вам у роботі тому, що ви розмовляєте "не тією мовою":

1. Посилайтеся на статті 10, 11, 12 та 24 Конституції України, а також на статтю 18 Закону "Про засади державної мовної політики"
(Мова економічної і соціальної діяльності :
1. В економічній і соціальній діяльності державних підприємств, установ та організацій основною мовою є державна мова, а також вільно використовуються російська та інші регіональні мови або мови меншин.
2. В економічній і соціальній діяльності об'єднань громадян, приватних підприємств, установ та організацій, громадян - суб'єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб вільно використовуються державна мова, регіональні мови або мови меншин, інші мови.
3. У внутрішніх правилах підприємств, установ та організацій будь-якої форми власності забороняється прийняття будь-яких положень, що виключають або обмежують у спілкуванні співробітників використання державної мови, російської, інших регіональних мов або мови меншин. В роботі підприємств можуть використовуватися й інші мови.)

Якщо не подіяло - тицяйте в обличчя статтею 161 Кримінального кодексу України:

(1. Умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності або образа почуттів громадян у зв'язку з їхніми релігійними переконаннями, а також пряме чи непряме обмеження прав або встановлення прямих чи непрямих привілеїв громадян за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками, караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
2. Ті самі дії, поєднані з насильством, обманом чи погрозами, а також вчинені службовою особою, караються виправними роботами на строк до двох років або позбавленням волі на строк до п'яти років.
3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, які були вчинені організованою групою осіб або спричинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки, -караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років).

І нарешті, спокійно можете плюнути мудаку в обличчя. У кримінальному та адміністративному кодексі про плювання не кажеться нічого. А як ви знаєте, нам, простим громадянам, дозволено усе, що не заборонено.


Итак, даю вам краткую инструкцию по поводу того, что делать, если какое-то быдло в магазине, ресторане или на улице подходит и начинает качать права, требуя, чтобы вы перешли на государственную или любой другой язык, или, скажем, потенциальный шеф отказывает вам в работе потому, что вы говорите "не тем языком":

1. Ссылайтесь на статьи 10, 11, 12 и 24 Конституции Украины, а также на статью 18 Закона "Об основах государственной языковой политики"
(Язык экономической и социальной деятельности :
1. В экономической и социальной деятельности государственных предприятий, учреждений и организаций основным языком является государственный язык, а также свободно используются русский и другие региональные языки или языки меньшинств.
2. В экономической и социальной деятельности объединений граждан, частных предприятий, учреждений и организаций, граждан - субъектов предпринимательской деятельности и физических лиц свободно используются государственный язык, региональные языки или языки меньшинств, другие языки.
3. Во внутренних правилах предприятий, учреждений и организаций любой формы собственности запрещается принятие любых положений, которые исключают или ограничивают в общении сотрудников использования государственного языка, русского, других региональных языков или языка меньшинств. В работе предприятий могут использоваться и другие языки.)

Если не подействовало - тыкайте в лицо статьей 161 Уголовного кодекса Украины:

(1. Умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, на унижение национальной чести и достоинства или оскорбление чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями, а также прямое или косвенное ограничение прав или установление прямых или косвенных привилегий граждан по признакам расы, цвета кожи, политических, религиозных и других убеждений, пола, этнического и социального происхождения, имущественного состояния, местожительства, за языковыми или другими признаками, наказываются штрафом до пятидесяти не облагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
2. Те же действия, соединенные с насилием, обманом или угрозами, а также совершенные служебным лицом, наказываются исправительными работами на срок до двух лет или лишением свободы на срок до пяти лет.
3. Действия, предусмотренные частями первой или второй этой статьи, которые были содеяны организованной группой лиц или повлекли гибель людей или другие тяжкие последствия, -наказываются лишением свободы на срок от двух до пяти лет).

И наконец, спокойно можете плюнуть мудаку в лицо. В уголовном и административном кодексе о плевании не говорится ничего. А как вы знаете, нам, простым гражданам, разрешено все, что не запрещено.


Юлия Малькина


Tags: Украина, законодательство, полезные советы
Subscribe

Buy for 50 tokens
Buy promo for minimal price.
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 3 comments